Interview met Eric Fleurbaay van BusinessWise

Het interview met Eric Fleurbaay van BusinessWise staat online. Het interview is voor iedereen die meer wilt weten hoe BusinessWise werkt onder andere aan het verminderen van personeelsverloop. Het kan ook zijn dat je een dag wilt meelopen met Eric. Kortom het is voor iedereen die geinteresseerd is in het verhogen van tevredenheid!

1. Waar komt de naam BusinessWise vandaan?

Ik ben BusinessWise begonnen om bedrijven te helpen met de volgende vraag: Hoe kun je op een slimme en verstandige manier je bedrijf runnen. Daarbij had ik al meteen voor ogen dat medewerkers heel veel waarde toevoegen als op een duurzame manier leiding wordt gegeven. Vandaar de naam dus :-)

2. Hoe lang ben je al bezig met BusinessWise? Is dat dezelfde tijd dat je het binden en boeien van personeel belangrijk acht?

Ik ben in 1999 voor mezelf begonnen en ben BusinessWise gestart vanuit de overtuiging dat binnen bedrijven veelonbenut potentieel aanwezig is. Echter, pas in 2005 is de specialisatie voor klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoek gekomen.

3. Tot wie richt BusinessWise zich?

We hebben niet echt gedefinieerd tot welke branches of bedrijfstakken we ons richten. De meeste klanten vinden ons,via internet en via mond tot mond reclame. We komen het beste tot ons recht bij organisaties waar veranderingen gaande zijn of juist gewenst zijn. We krijgen het goed voor elkaar om in de huid van de klant te kruipen en van daaruit vast te stellen welke obstakels en kansen bestaan om de ambities en doelen terealiseren.

4. Wat doet Business Wise? Welke producten en of diensten biedt BusinessWise aan?

We zijn gespecialiseerd in medewerkerstevredenheidsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek.

5. Uit hoeveel mensen bestaat BusinessWise? Of anders gezegd: hoeveel mensen heb je in dienst?

We zijn met z’n zessen op ditmoment.

6. Vertel nog over BusinessWise wat jewilt vertellen.

Bescheidenheid siert de mens :-)

7. Wat vind jij belangrijker: klantentevredenheid of medewerkertevredenheid en waarom?

Zoals ik aangaf is tevredenheid een erg beperkt aspect. Betrokken medewerkers zorgen volgens mij op een gemotiveerde manier voor goede prestaties en (als het goed is) voor tevreden en loyale klanten.

8. Hoe kijk jij naarmedewerkertevredenheid?

We zijn in onze onderzoeken eerder alert op ontevredenheid dan op tevredenheid. Als medewerkers ontevreden zijn, heeft dat een negatieve invloed op de bedrijfsprestaties en op loyaliteit. Het heeft geen zin om in te zetten op een hele hoge tevredenheid. Dat gaat niet leiden tot betere bedrijfsprestaties. Ontevredenheid aan de andere kant leidt tot slechte prestaties. Liever zetten we in op aspecten die leiden tot betrokkenheid of engagement. En geloof me, betrokken medewerkers kunnen best ontevreden zijn van tijd tot tijd. Daar moet je bedrijf dan wel adequaat op reageren uiteraard.

9. Zijn geëngageerde werknemers belangrijk volgens jou?

Ja, zeker. Als medewerkers betrokken zijn, werken ze graag en hard aan mooie prestaties. Ik zie het als de primaire taak van leidinggevenden om medewerkers in staat te stellen zo goed mogelijk tekunnen presteren aan de doelen waar medewerkersruinte hebben gekregen om daarzelf invulling aan te geven. Binnen bedrijven wordt gelukkig alvaak onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van medewerkers. Wat me daaraltijd bij opvalt is de onderverdeling in bijvoorbeeld actively engaged enactively disengaged. Heel vaak merk ik dat dit leidt tot waardering voorde geëngageerde medewerkers en tot afkeuring van de niet geëngageerde medewerkers. Terwijl de mate van betrokkenheid een resultante is van de manier waarop bijvoorbeeld doelen duidelijk zijn, er regelvermogen is voor medewerkers, medewerkers ook echt de ruimte krijgen ominvulling te geven aan doelen noem maar op. Als je een grote groep niet betrokken medewerkers hebt, is dat te wijten aan de organisatie, niet aan de medewerkers. Ik blog hier zo nu en dan over. Hier vind je een voorbeeld.

10 Hoe ga je te werk bij een klant? Hoe verloopt een traject bij jou?

We zijn er van overtuigd dat onze klanten pas in beweging komen als we ze van binnenuit raken. Daarvoor moet jeze heel goed leren kennen, van binnenuit begrijpen wat er speelt, welke doelenen ambities er leven en wat in de ogen van medewerkers en leidinggevenden dat alles in de weg staat. En dus gaan we in elk project eerst praten met medewerkers, leidinggevenden, directie, de ondernemingsraad noem maar op. Bij klantenonderzoek spreken we ook met klanten. Dat doen we voortvarend en gedegen. In korte tijd spreken we met vrij veel mensen.

Na deze gesprekken stellen wij een concept vragenlijst op die in onze ogen recht doet aan de onderzoeksvraag van de klant en die de vinger legt op wat er goed gaat en wat beter kan om doelen en ambities te realiseren. Deze vragenlijst bespreken we uiteraard zorgvuldig en tijdens deze bespreking zijn we heel alert om er zeker van te zijn dat we dejuiste thema’s en vragen hebben opgenomen. De opdrachtgever krijgt hier veel ruimte om extra onderwerpen aan te dragen.

Als de vragenlijst door de respondenten is ingevuld, verwerken we de resultaten en maken we de rapportages. Deze bespreken we ook weer op een gedegen maar vooral inspirerende manier bij de klant. We maken in de bespreking (als dat gepast is) allerlei uitstapjes naar modellen en zorgen er voor dat de resultaten door iedereen ookecht begrepen worden. In bijna alle gevallen lukt het ons om directie en/ofleidinggevenden een (wat wij noemen) paradigma shift mee te geven.

Kort gezegd komt het er op neer dat we hen op een andere manier laten kijken naar wat zijals primaire oorzaken zien van de uitkomsten. Dat geeft vaak echte doorbrakenen echt nieuwe inzichten. En dát zorgt er voor dat er nieuwe kansen ontstaan omte werken aan verbeteringen. Na de toelichtingen hebben we allerlei workshops die we inzetten. Ook hier geldt dat we willen inspireren en aanzetten tot beweging, tot leren en ontdekken. Zowel in de voorbereiding van elk project als in de follow up onderscheiden we ons echt in de markt!

11. Wie is het gezicht achter BusinessWise? Wat is/doet Eric Fleurbaay?

Ik ben arbeids- enorganisatiepsycholoog en heb een aantal eindverantwoordelijke banen gehad. Ik ben 52 jaar, ben getrouwd en heb twee dochters. In ben gek op muziek en op mountainbiken en wielrennen. Dat vind ik echt ontspannend. Soms ben ik om 7 uur al in het bos of op de weg met de fiets.

12. Hoe ziet een dag van Eric Fleurbaay eruit?

Klinkt als een cliché maar elke dag is anders. Ik ben regelmatig bij klanten. Voor interviews of voor workshops of toelichtingen. Op kantoor is er altijd veel te doen: projectoverleg,schrijven aan een advies, samen met collega’s werken aan innovaties, planningen opstellen etc. Een paar keer per jaar houden we onze bureaudag waarop we terugkijken en vooruitkijken. We behandelen vier tot vijf onderwerpen waarbij we vaak één groot thema bij de kop pakken. Ohwja, en soms permiteer ik me om eerst een paar uur op de racefiets er op uit te gaan:-)

13. Hoe kijk jij naar de toekomst? Houd je rekening met de komst van de hybride arbeidsmarkt? En zo ja, welke invloed heeft dat volgens jou op het binden en boeien van werknemers?

Ik ben er van overtuigd dat we overeen paar jaar zullen zien dat flink wat medewerkers voor twee of drie dagen opde pay roll van een bedrijf staan en een aantal dagen als zzp werken. Ik geloof heel erg dat zzp’s en flexwerkers een voorname rol gaan spelen om enkele (in mijn ogen noodzakelijke) veranderingen op de arbeidsmarkt te realiseren. Ik hoop ook dat onder de huidige ZZP’s pioniers zijn van een maatschappelijke verandering om zelf initiatief tenemen, niet af te wachten wat er gebeurt of wat de overheid had moeten doenvoor jou als individu maar zelf initiatieven nemen en kansen pakken.

14. Wie of wat heeft jou geïnspireerdmet betrekking tot het binden en boeien van personeel? Gebruik je specifieke theorieën of modellen?

Gek genoeg heb ik niet echt één inspiratiebron gehad op het gebied van binden en boeien. Ik heb lange tijd zelf als leidinggevende gewerkt en ik ben daarin altijd heel erg uitgegaan van mijn eigen overtuigingen. Of beter nog, ik heb me daarbij altijd de vraag gesteld: hoe zou ik zelf willen dat er leiding gegeven zou worden aan mij. Nu ik er wat langer over nadenk kan het niet anders dan dat ik in mijn studie Arbeids- en organisatiepsychologie al een soort kader heb meegekregen. Maar ook tijdens mijn studie voelde ik me al heel vroeg aangetrokken tot bepaalde opvattingen en management schrijvers als Edgar Shein en Gareth Morgan. Later ben ik geïnspireerd door mensen als Wessel Ganzevoort en veel later weer door bijvoorbeeld Jim Collins, Daniel Pink en Simon Sinek.

15. Wat zijn jouw belangrijkste eigenschappen, talenten, vaardigheden, competenties om de projecten tot een goed einde te brengen?

Ik ben arbeids-en organisatiepsycholoog met veel ervaring op het gebied van leidinggeven en advieswerk. Door mijn advies ervaring en de drie directie functies die ik heb vervuld ken ik zeg maar beide zijden van de tafel als ik met (directies van) klanten samenwerk. Verde rdurf ik te confronteren, te benoemen wat ik zie en vind ik het mijn plicht omstil te staan bij zaken die echt beter kunnen als dat in het belang van deklant is. Verder ben ik gelegitimeerd nieuwsgierig :-)

16. Wat zijn de kritische succesfactoren of een project goed of fout gaat?

Ik geloof allereerst heel erg dat klant en adviseur moeten klikken. Niet alleen op persoonlijk vlak maar vooral ook op het gebied van overtuigingen en kernwaarden. Onze klanten lijken op elkaar in de zin dat zij heel kritisch willen kijken naar de eigen organisatie, naar wat verklaringen zijn voor wat er goed of minder goe gaat. Zij willen echt een spiegel voorgehouden krijgen. En dat is precies wat ons drijft. Het mooie is dat er bij zo’n match iets ontstaat dat meer is dan gerealiseerd kan worden zonder die match. We hebben wel eens projecten laten lopen om deze reden. Verder is het ongelooflijk belangrijk om verwachtingen duidelijk te krijgen. Daar moet jeheel hard voor werken, veel vragen stellen en tussentijds toetsen of je samen nog op het juiste spoor zit. En natuurlijk moet je je vakverstaan, je uiterste best doen om de klant goed te leren kennen, werken aan intern draagvlak voor het project noem maar op.

17. Wat is het beste boek /cursus / blog dat je in het kader van retentiemanagement hebt gelezen?

Oei, ik heb er heel veel gelezen. Het nadeel van heel veel boeken is dat er prachtige theoretische modellen worden gepresenteerd. En dan kun je bijna gaan denken dat je modellen moet implementeren in de realiteit. Die modellen zijn natuurlijk niet meer dan modellen en je kunt er je voordeel mee doen. Zo vind ik dat Jack J. Phillips en Adele O. Connellin Managing Employee Retention een mooi en compleet kader geven. Dat kader helpt om te toetsen of je in jouw bedrijf datgene doet dat helpt om ongewenst personeelsverloop het hoofd te bieden. Het beste boek dat ik vele jaren geleden heb gelezen (en dat mijn interesse in betrokkenheid enduurzaam leidinggeven heeft aangewakkerd) is Semco stijl van Ricardo Semler. In het boek wordt beschreven hoe vanuit oprechte motieven en de kernwaarden van deschrijver een bedrijf verandert in een geweldige plek om te werken. Modellen uit boeken helpen niet alsje niet vanuit echte overtuiging en een purpose werkt. Dan blijven het wat mijbetreft tips en truuks.

18. Op welke manier behalve je website prospecteer je naar nieuwe klanten? Merk je dat het thema binden en boeiensteeds meer aan belang wint bij organisaties?

Nieuwe klanten werven we via onzewebsite, via ad words, via blogs (www.business-wise.nl en www.personeelsverloop.nl) enwhite papers en ik tweet er op los: @ericfleurbaay.

3 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Wise onder leiding van Eric Fleurbaay maakt tevredenheidsonderzoeken om o.a. personeelsverloop tegen te gaan. Hun onderzoeken gaan echter […]

  2. […] is tijd om de verantwoordelijkheid te nemen bij medewerkersonderzoek. Een mooi geschreven stuk van Eric Fleurbaay over het nemen van verantwoordelijkheid, het tonen van lef en de klant daadwerkelijk verder helpen […]

  3. […] PluginWat beweegt uw personeel is de vraag die centraal staat in de whitepaper van collega Eric Fleurbaay eigenaar van Business Wise.  Pas als de organisatie daar een antwoord op weet kan het de […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.